Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Bli tryggere på deg selv når du møter pasienter og brukere i traumatiske situasjoner

Denne utdanningen passer for alle i helsevesenet, den er veldig praktisk!
Student 2024

Info

Hvorfor Lukas høyere yrkesfagskole?

Med utdanning fra Lukas høyere yrkesfagskole blir du bedre rustet til å gjøre en god jobb overfor pasienter, brukere, pårørende og kollegaer. Våre faglærere har utdanning og lang erfaring innen fagfeltet.

En viktig del av undervisningen er kompetansedeling mellom studentene. Alle våre studenter har kunnskap og erfaring som er nyttig for medstudentene. Derfor bruker vi mye tid på å diskutere aktuelle problemstillinger, ofte fra studentenes egne arbeidsplasser, både i fellesskap og i grupper.

Utdanning på egen arbeidsplass

I tillegg til tradisjonell undervisning på skolen kan læring skje på ulike arenaer. For å gjøre utdanningen mest mulig relevant for studentenes daglige arbeid er det mulig å bruke arbeidsplassen som læringsarena (Vi bruker rom på arbeidsplassen som klasserom og møtested). Da lar vi utfordringene og situasjonen på arbeidsplassen være utgangspunktet for fokuset i undervisningen.

Gjennom flere år har vi erfart at denne undervisningsformen i større grad enn tradisjonell klasseromsundervisning gir varige endringer og kompetanseløft på arbeidsplassen.

Å organisere undervisningen på denne måten krever tett samarbeid mellom skolen og arbeidsplassen og er best egnet når flere fra samme arbeidsplass tar det samme studiet.

Om psykisk helsearbeid og rusarbeid på Lukas høyere yrkesfagskole

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Studiet fokuserer på forebygging, behandling og rehabilitering av ROP-lidelser hos mennesker i alle aldre og situasjoner. Kunnskap om brukergruppene, relasjonsarbeid (mot bruker og pårørende), miljøarbeid og omsorg er viktige elementer i utdanningen.

Studiet er delt inn i 5 teoriemer og et praksisemne

 • Emne 1 Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid og samfunnsfaglige emner
 • Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
 • Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
 • Emne 5 Fordypning
 • Praksis, to perioder på til sammen 10 uker

Om undervisningen

Psykisk helsearbeid og rusarbeid har normert studietid på 1 år, og går på deltid over to år. Studiet kan derfor lett kombineres med jobb. Undervisningen gjennomføres på kveldstid og noen heldagssamlinger spredt utover over skoleåret.

 

 

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk praksisrettet fordypningsarbeid. Fordypningsarbeidet skal være knyttet til praksis og ett eller flere temaer i utdanningens emner. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe

Alle studentene skal gjennomføre to praksisperioder på til sammen 10 uker. Praksisperioden kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis relevant for studiet) eller som utplassering vedannen arbeidsplass. Det skal også skrives en praksisoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Kompetanse og jobbmuligheter

Psykisk helsearbeid og rusarbeid på Lukas høyere yrkesfagskole kvalifiserer til jobb i hjemmebasert omsorg, bemannede boenheter, rus- og psykisk helsevern i kommunene, psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristSøknadsfrist 15. april
 • PrisSemesteravgift på 850kr
 • Opptakskrav

  For å kunne søke Psykisk helsearbeid og rusarbeid må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss