Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Barn med særskilte behov

Studiet vil gjøre studenten i stand til å møte barn og unge med særskilte behov og deres familier, hvor læring og mestring er sentralt.

Det beste med Fagskolen er all den kunnskapen som deles med oss

Info

Hvorfor Lukas høyere yrkesfagskole?

Med utdanning fra Lukas høyere yrkesfagskole blir du bedre rustet til å gjøre en god jobb overfor barn og unge, deres foreldre og fagsamarbeid med ulike kollegaer. Våre faglærere har utdanning og lang erfaring innen fagfeltet.

En viktig del av undervisningen er kompetansedeling mellom studentene. Alle våre studenter har kunnskap og erfaring som er nyttig for medstudentene. Derfor bruker vi mye tid på å diskutere aktuelle problemstillinger, ofte fra studentenes egne arbeidsplasser, både i fellesskap og i grupper.

Utdanning på egen arbeidsplass

I tillegg til tradisjonell undervisning på skolen kan læring skje på ulike arenaer. For å gjøre utdanningen mest mulig relevant for studentenes daglige arbeid er det mulig å bruke arbeidsplassen som læringsarena (Vi bruker rom på arbeidsplassen som klasserom og møtested). Da lar vi utfordringene og situasjonen på arbeidsplassen være utgangspunktet for fokuset i undervisningen.

Gjennom flere år har vi erfart at denne undervisningsformen i større grad enn tradisjonell klasseromsundervisning gir varige endringer og kompetanseløft på arbeidsplassen.

Å organisere undervisningen på denne måten krever tett samarbeid mellom skolen og arbeidsplassen og er best egnet når flere fra samme arbeidsplass tar det samme studiet.

Om studiet Barn med særskilte behov på Lukas høyere yrksfagskole

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Dette betegnes som særskilt viktig slik at utfordringer kan forebygges og løses tidlig. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte barn og unge med særskilte behov og deres familier hvor læring og mestring er sentralt.

Studiet fokuserer på kunnskap om spesialpedagogikk og tiltak inn mot barn og unge og deres læring. Dette er viktige elementer i utdanningen.

Studiet er delt inn i 5 emner med ulike tema og et praksisemne

 • Emne 1 Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid og samfunnsfaglige emner
 • Emne 2 Pedagogikk og didaktikk
 • Emne 3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Emne 4 Barn med særskilte behov
 • Emne 6 Praksis
 • Praksis, to perioder på til sammen 10 uker

Om undervisningen

Studiet Barn med særskilte behov er på 1 år, og går på deltid over to år. Studiet kan derfor lett kombineres med jobb. Undervisningen gjennomføres på kveldstid og noen heldagssamlinger spredt utover over skoleåret.

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk praksisrettet fordypningsarbeid. Fordypningsarbeidet skal være knyttet til praksis og ett eller flere temaer i utdanningens emner. Fordypningsarbeidet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe

Alle studentene skal gjennomføre to praksisperioder på til sammen 10 uker. Praksisperioden kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis relevant for studiet) eller som utplassering ved annen arbeidsplass. Det skal også skrives en praksisoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet Barn med særskilte behov på Lukas høyere yrkesfagskole kvalifiserer til jobb i barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge.

NB: Vi kan dessverre ikke tilby dette studiet høsten 2023.

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristSøknadsfrist 20. april
 • PrisSemesteravgift på 850kr
 • Opptakskrav

  For å kunne søke Barn med særskilte behov må ett av følgende krav være oppfylt: Fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller Realkompetanse. Les mer om kravene for realkompetanse på samordnaopptak.no

Usikker?

Kontakt oss