Lukas Fagskole Lukas Fagskole

Utdanningstilbud

Bærekraftig folkehelse

NYTT STUDIETILBUD høsten 2021 under forutsetning av Nokut godkjenning. Sentralt i studiet er  FN`s bærekraftsmål og aktuelle tema er omsorg, etikk, samfunnsansvar og bærekraftig drift sett i forhold til en øking av unge uføre, migrasjonsutfordringer, stadig eldre befokning, økte sosiale skiller og utenforskap. Med bærekraftig folkehelse er det også naturlig å komme inn på menneskets forhold til, og ansvar for naturen. Det betyr også oppdaterte … Les Mer

Les mer

Barn med særskilte behov

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Studiet fokuserer på kunnskap om spesialpedagogikk og tiltak inn mot barn og unge og deres læring.

Les mer

Usikker?

Kontakt oss

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid er to fagområder som ofte overlapper hverandre. ROP-lidelser er en faglig utfordring som krever koordinert terapeutisk tilnærming.

Les mer

Fysisk aktivitet og kulturarbeid

Fokuset i studiet er å stimulere til kreativitet, mestringsfølelse og livsglede hos brukere. Studiet tar utgangspunkt i det friske i mennesket, ikke diagnosen.

Les mer

Veiledning

Behovet for kompetanse innen veiledning er økende og utdanningen gir kunnskap og ferdigheter i veiledning av brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. Studiet bidrar til å skape en kultur for læring og vekst på arbeidsplassen.

Les mer